Privacy policy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy www.robertozon.pl (zwane dalej: „Sklep”) jest prowadzony przez firmę Robertozon Robert Brychcy z siedzibą w Orzeszu przy ul. Centralnej 268, NIP: 6351846346, REGON: 369892981 (dalej: „Administrator”).

1.2. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: „RODO”).

1.3. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) dotyczy użytkowników Sklepu, zwanych dalej razem „Użytkownikami” lub każdy z osobna „Użytkownikiem”. Użytkownik może także posiadać zarejestrowane konto w Sklepie.

1.4. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje poprzez sklep Użytkownikom możliwość zakupienia produktów zwanych dalej „Produktami”.

1.5. Z Administratorem można kontaktować się przy użyciu poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: biuro@robertozon.pl

1.6. „Strona trzecia” – strona trzecia w rozumieniu RODO.

1.7. „Dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu RODO, zebrane przez Administratora.

1.8. „Regulamin” – regulamin świadczenia Usług, dostępny w sklepie Administratora, wymagany do założenia przez Użytkownika konta.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Użytkownik w celu skorzystania z produktów Administratora lub w toku prowadzenia korespondencji z Administratorem może podawać Dane osobowe.

2.1.1. Użytkownik korzystający z sklepu (np. subskrybujący e-mail) oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w szczególności adresu e-mail na potrzeby marketingowe sklepu internetowego ByYou

2.2. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z produktów Administratora (w tym złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, realizacji zamówień użytkownika).

2.3. Wszystkie Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi przez prawo polskie i europejskie, w szczególności RODO.

2.4. Administrator może powierzyć przetwarzanie Danych osobowych Stronie trzeciej na podstawie zawartej z nią umowy (dalej: „Podmiot współpracujący”). Administrator dołoży wszelkich starań, aby zawierać umowy wyłącznie z podmiotami, które oferują odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych, zgodny z RODO.

2.5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć przekazywane dane osobowe, zgodnie z art. 46 RODO.

2.6. Podmiotem współpracującym będą m.in.: podmioty zapewniające hosting Serwisu, dostawcy narzędzi analitycznych, wspierających sprzedaż, obsługę klienta, działania marketingowe i edukacyjne, biuro księgowe, biuro podatkowe, platformy płatności online i inni współpracownicy Administratora.

2.7. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się w Sklepie są przetwarzane w celach:

2.7.1. świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika, w tym m.in. utrzymania kont, obsługi zapytań, wysyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną o nowych produktach Sklepu, o statusie Produktów, statusie zamówień, zmianach Regulaminu, Polityki, przerwach technicznych i o innych istotnych zmianach wpływających na świadczone Usługi, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2.7.2. marketingu bezpośredniego Administratora, w tym m.in. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, informacji edukacyjnej dotyczącej funkcjonowania systemu, wiadomości o nowych materiałach, treściach, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

2.7.3. statystycznych i technicznych, m.in. w postaci logów serwerowych, wpisów w bazach danych Administratora i Stron trzecich, itd., na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

2.7.4. profilowania, m.in. przez użycie narzędzi dostarczanych przez Strony trzecie, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.8. Dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer kontaktowy, nazwa użytkownika, hasło.

2.9. Dane osobowe przetwarzane są:

2.9.1. Tak długo, jak użytkownik jest zarejestrowany w sklepie internetowym

2.9.2. Dane wynikające bezpośrednio ze zobowiązań podatkowych Administratora zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji Podatkowej.

2.10. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do Danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia dostępu do Danych osobowych może skutkować utrudnieniami w dostępie do Produktów np. w postaci.:

2.10.1. braku pomocy technicznej m.in. poprzez czat i/lub e-mail,

2.10.2. braku możliwości założenia konta,

2.10.3. usunięcia konta.

2.11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do Usługi wynikające z żądania ograniczenia lub usunięcia Danych osobowych przez Użytkownika.

2.12. Użytkownik przyjmuje do świadomości, że żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych nie dotyczy kopii zapasowych, jakie znajdują się w posiadaniu Administratora, jeśli usunięcie tych danych spowoduje brak integralności danych pozostałych Użytkowników albo jest niemożliwe ze względów technicznych, finansowych lub bezpieczeństwa.

2.13. Administrator ma możliwość odmowy usunięcia niektórych Danych osobowych, jeśli odmowa taka byłaby spowodowana koniecznością wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. d) RODO. Administrator poinformuje niezwłocznie Użytkownika o zaistniałym fakcie.

2.14. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.15. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z sklepu w każdym czasie.

2.16. Administrator byyou.pl nie ponosi odpowiedzialności za: – zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym wywołanych siłą wyższą, awarią sprzętu lub oprogramowania, wirusami, niedozwoloną ingerencją Użytkowników, także wówczas gdy powodują one utratę danych na kontach Użytkowników, – tymczasową niemożność korzystania z sklepu wynikającą z wprowadzanych zmian lub przerw technicznych, treść i formę prezentowanych ogłoszeń/ofert i zdjęć,

2.17 Cele przetwarzania danych:

  • w celu komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika za pośrednictwem Serwisu – Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik w treści zapytania może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości komunikacji i realizacji obsługi zapytania. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w powyższym celu jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie.
  • w celu komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie za pośrednictwem innych form kontaktu – W przypadku kontaktu za pośrednictwem ogólnych adresów mailowych lub numerów telefonów sekretariatów Administratora Danych Osobowych i/lub Spółek z Grupy Administratora Danych Osobowych, w tym Działu Obsługi Klienta, Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe w celu umożliwienia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie. 
  • c) w celu obsługi reklamacji – W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej Produktów z oferty Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem: a) elektronicznych formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie; b) ogólnych adresów mailowych i numerów telefonicznych sekretariatów Administratora Danych Osobowych i/lub Spółek z Grupy Administratora Danych Osobowych; c) sklepów; Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego tj. art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na dochodzeniu przez Administratora Danych Osobowych i/lub spółek z Grupy Administratora Danych Osobowych ewentualnych roszczeń a także obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, okres przedawnienia roszczeń z reklamacji i okres niezbędny do obrony przed roszczeniami zgłaszającego reklamację.
  • w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz komunikacji z Użytkownikiem, optymalizacji korzystania z Serwisu, w celach tworzenia statystyk, prezentacji reklam, realizacji ankiet oraz wykrywania botów i nadużyć w usługach analiz działań narzędzi marketingowych. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika w powyższych celach jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, w tym uwzględnienia charakterystyki odbiorców w prowadzonych działaniach, jak również zabezpieczenia Serwisu przed próbami bezprawnej ingerencji w Serwis np.: próbami włamania do Serwisu przez osoby nieupoważnione – tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, również w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych realizuje powyższy cel stosując m.in. pliki cookies opisane szczegółowo w Rozdziale III – Polityka plików cookies.

3. USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH Z BAZ SERWISU

3.1. Na pisemną prośbę użytkownika dane użytkownika zostaną niezwłocznie usunięte z bazy danych. 

3.2. Dane osobowe użytkowników przechowywane są tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, w szczególności w celu realizacji zobowiązań umownych i ustawowych.

3.3 W przypadku, gdy użytkownik usunie swoje konto klienta, wszystkie zapisane  dane, które go dotyczą, zostaną usunięte. Jeżeli całkowite usunięcie danych użytkownika jest z przyczyn ustawowych niemożliwe lub niekonieczne, określone dane zostaną zablokowane przed dalszym przetwarzaniem.

3.4 W uzasadnionych przepisami przypadkach możliwe jest odstąpienie od usunięcia, jeżeli dotyczy to danych anonimizowanych lub pseudonimizowanych, a usunięcie uniemożliwiłoby lub poważnie utrudniłoby przetwarzanie do celów naukowych i badawczych lub do celów statystycznych.

4. Bezpieczeństwo

4.1 Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer)

 

5. POLITYKA COOKIES

5.1. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników sklepu internetowego domena.pl, Administrator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwery serwisów internetowych na komputerze użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych serwisów internetowych.

5.2. Stronami trzecimi, które dodatkowo mogą zamieszczać na Urządzeniu Użytkownika Cookies są:

5.2.1. Google; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy,

5.2.2. Facebook; polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation,

5.3. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywane są przetwarzane w celach:

5.3.1. świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika, w szczególności poprzez umożliwienie logowania do sklepu internetowego i przechowywania ustawień Użytkownika, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

5.3.2. marketingu bezpośredniego, w szczególności w emitowaniu reklam w serwisach Podmiotów Trzecich, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

5.3.3. statystycznych i technicznych, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

5.3.4. profilowania, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5.4. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach sklepu internetowego domena.pl, w szczególności wymagających logowania.

Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w sklepie internetowym robertozon.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach wydawanych przez robertozon.pl serwisów internetowych.

Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

Usuwanie plików Cookie,

  • Domyślne blokowanie plików Cookie,
  • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
  • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
  • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

6. DODATKOWE INFORMACJE

6.1. Administrator ma prawo zweryfikować tożsamość Użytkownika korzystającego z żądania prawa dostępu do danych, na mocy art. 12 ust. 6 RODO. Administrator w szczególności ma prawo do weryfikacji, czy Użytkownik jest właścicielem konta poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail lub w inny sposób.

6.2. Użytkownik ma prawo opatrzyć wszystkie przesyłane do Administratora dokumenty znakami graficznymi, tj. np. znakiem wodnym.

6.3. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności prosimy o opuszczenie Sklepu Internetowego. Pozostanie w sklepie z zasady jest wyrażeniem zgody na Politykę prywatności. Niemniej, prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ograniczenia lub usunięcia jest niezależne od wyrażenia zgody na Politykę.