Regulations

Dane rejestrowe firmy:

Robertozon Robert Brychcy

ul. Ligonia 4, 43-254 Krzyżowice

NIP: 6351846346

I. Definicje

  • Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujący zasady korzystania z Usług Sklepu drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Robertozon przez klientów;
  • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną www.robertozon.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
  • Towar – produkty ruchome prezentowane w Sklepie Internetowym www.robertozon.pl, będącymi przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem;
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu zwykle przez Formularz Zamówień;
  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną – www.robertozon.pl, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.robertozon.pl, prowadzony jest przez firmę Robertozon Robert Brychcy.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Zamówienia w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem Formularza Zamówień dostępnego na stronie internetowej lub e-mailowo.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem hiperlinku “Regulamin” zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.robertozon.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.8. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie składania zamówienia.

2.9. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.robertozon.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. , lecz zaproszenie do zawarcia umowy w myśli art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964. Klient wysyłając Formularz Zamówień składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2.10 Wszystkie treści publikowane w sklepie internetowym Robertozon, w tym grafiki, opisy produktów, logo sklepu, są chronione prawem autorskim i należą do Robertozon Robert Brychcy. Ich kopiowanie, reprodukcja, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie bez zgody właściciela jest zabronione.

2.11. Sklep internetowy Robertozon przestrzega przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sklep są zawarte w Polityce Prywatności.

2.12 Robertozon Robert Brychcy nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego wynikające z siły wyższej, awarii sprzętu czy nieautoryzowanego działania osób trzecich. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość działania serwisu oraz aktualność i poprawność prezentowanych danych.

2.13 Robertozon Robert Brychcy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Sklepu. O wszelkich zmianach Klienci będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w określonym terminie, a ich akceptacja jest warunkiem dalszego korzystania ze Sklepu.

2.14 Klienci mogą publikować recenzje i opinie dotyczące produktów oferowanych przez Sklep Internetowy Robertozon. Sklep zastrzega sobie prawo do moderacji treści, aby zapewnić, że są one zgodne z zasadami etyki oraz nie naruszają praw osób trzecich.

2.15 Sklep internetowy Robertozon wykorzystuje cookies i inne technologie śledzące do poprawy jakości usług i personalizacji ofert. Szczegółowe informacje na temat używanych cookies, ich celu oraz możliwości zarządzania ustawieniami cookies, znajdują się w Polityce Cookies dostępnej na stronie Sklepu.

 

2.16 Sklep Internetowy Robertozon może zawierać linki do stron internetowych trzecich stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności ani praktyki tych stron i zachęcamy do zapoznania się z ich regulaminami.

2.17 Sklep Internetowy Robertozon dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Wszelkie uwagi dotyczące poprawy dostępności naszej strony są mile widziane.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie klient akceptuje warunki Regulaminu.

3.2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień dokonanego za pośrednictwem strony: www.robertozon.pl lub e-mailowo na adres biuro@robertozon.pl.

3.3. Klient może również dokonać rejestracji w sklepie www.robertozon.pl. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. Robertozon Robert Brychy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Robertozon Robert Brychcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu, Sklep może podjąć odpowiednie kroki, w tym czasowe lub stałe zawieszenie dostępu do konta użytkownika.

 

3.9. Sklep Internetowy Robertozon oferuje aplikację mobilną, która umożliwia łatwy dostęp do usług sklepu. Korzystanie z aplikacji mobilnej podlega tym samym zasadom i warunkom, które obowiązują w ramach Sklepu Internetowego.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.robertozon.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Robertozon Robert Brychy Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Nowe zamówienie w sklepie Robertozon, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość jaką Klient jest zobowiązany zapłacić (cena brutto).

4.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, generowania kodów rabatowych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.12 Użytkownicy mogą tworzyć i zarządzać kontami w Sklepie Internetowym Robertozon. Konta użytkowników umożliwiają śledzenie historii zamówień, zarządzanie danymi osobowymi oraz korzystanie z ofert specjalnych. Sklep określa zasady tworzenia, używania i zamykania kont użytkowników.

 

4.14 W przypadku błędnie złożonego zamówienia, klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem w celu jego korekty. Sklep dołoży wszelkich starań, aby umożliwić modyfikację zamówienia przed jego realizacją.

 

4.15 Sklep Internetowy Robertozon zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach uzasadnionych, np. przy podejrzeniu oszustwa. O każdej takiej decyzji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską INPOST lub za pomocą odbioru osobistego przez klienta. Koszty dostawy wynoszą 15 złotych przy płatności z góry lub 20 złotych za pobraniem. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 20 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz rachunku lub faktury.

5.3  W przypadku otrzymania uszkodzonego Towaru, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Sklepowi wraz z dokumentacją zdjęciową uszkodzeń. Sklep zobowiązuje się do szybkiej wymiany towaru na wolny od wad lub zwrotu jego wartości.

 

5.4 Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentacja produktów, w tym zdjęcia i opisy, była jak najbardziej dokładna i wiarygodna. Jednakże, nie możemy zagwarantować, że prezentacja produktów na ekranie użytkownika w pełni odzwierciedla rzeczywistość.

 

5.5 Sklep Internetowy Robertozon zastrzega sobie prawo do wycofania produktów ze sprzedaży w każdym czasie. W przypadku wycofania produktu po złożeniu przez Klienta zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a wszelkie dokonane płatności zostaną zwrócone.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (jeśli jest zastosowany).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego ING BANK ŚLĄSKI:

24 1050 1634 1000 0092 5658 7024

RobertOzon Brychcy Robert

ul. Ligonia 4, 43-254 Krzyżowice (Śląsk)

b) płatnością w systemie Przelewy24, Blue Media, bądź przelew na konto bankowe

d) za pobraniem w momencie odbioru przesyłki

6.3. Informacja Omnibus: Ceny Towarów prezentowane w Sklepie są aktualnymi cenami. Sklep internetowy Robertozon zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia. Dla promocji i ofert specjalnych, cena Towaru prezentowana będzie wraz z informacją o najniższej cenie tego Towaru w ciągu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

 

6.4 Klienci mają prawo do zwrotu zakupionych produktów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwrotowi podlegają jedynie produkty nieuszkodzone i nieużywane. Szczegółowe warunki zwrotów i wymiany produktów znajdują się w osobnej sekcji Polityki Zwrotów.

 

6.5 Promocje i kody rabatowe obowiązują według zasad określonych przy ich ogłaszaniu. Nie mogą być łączone z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

6.6 Mimo dołożenia wszelkich starań, aby informacje o produktach były dokładne i aktualne, Sklep nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów. W takich przypadkach Sklep nie ponosi odpowiedzialności, jednak zobowiązuje się do niezwłocznego ich korygowania po wykryciu lub zgłoszeniu przez Klienta.

 

6.7 W przypadku braku dostępności zamówionego produktu, Sklep Internetowy Robertozon niezwłocznie informuje o tym Klienta, oferując możliwość zmiany zamówienia lub anulowania go z pełnym zwrotem kosztów.

 

6.8 Bony podarunkowe i karty upominkowe oferowane przez Sklep są ważne przez okres wskazany na bonie/karcie. Niewykorzystane środki po upływie tego okresu przepadają. Bony i karty nie mogą być wymieniane na gotówkę.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować nas o swojej decyzji poprzez bezpośredni kontakt z Robertozon Robert Brychcy (adres: ul. Ligonia 4, 43-254 Krzyżowice; Tel: 508-135-568; email: biuro@robertozon.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zwraca Towar na swój koszt nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

7.5. Zwrot Towarów powinien nastąpić na adres Sprzedawcy: ul. Ligonia 4, 43-254 Krzyżowice.

7.6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymaną od niego płatności, z wyłączeniem kosztu dostarczenia Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

7.8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail biuro@robertozon.pl. Robertozon Robert Brychcy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:

a) Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;

c) Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

8.4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub którą przedstawia jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży.

8.5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostane stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

8.6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dni wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

8.7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny bądź usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

8.8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8.9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.10. Reklamacje dotyczące Towarów mogą być zgłaszane:

a) na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;

b) pocztą elektroniczną na adres email: biuro@robertozon.pl

8.11. Reklamacja powinna zawierać:

a) dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego);

b) wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;

c) numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

8.12. Klient realizujący uprawnienia z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Ligonia 4; 43-254 Krzyżowice (Śląsk).

8.13. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

8.14. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

8.15. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu klienta jego odesłania.

8.16. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu cen, określając kwotę, o którą cena ma zostać obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie uznał za uzasadnione.

8.17. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

8.18. Szczególnego rodzaju produkty nazwane w sklepie www.robertozon.pl “Unikatami” – stworzone zostały w pojedynczych sztukach, często z używanych materiałów. Ich charakter w dużej mierze został oparty na charakterystycznym zużyciu niektórych elementów bądź komponentów. Klient wie o tym fakcie i wyraża zgodę na taki stan rzeczy w momencie zakupu. W przypadku “Unikatów” Klientowi przysługuje reklamacja wyłącznie na wady dotyczące zaburzenia funkcji użyteczności danego Towaru.

8.19. Uszkodzenia mechaniczne nie stanowią przedmiotu reklamacji.

8.20. Przedmiotu reklamacji nie stanowią Towary użytkowane w sposób nie właściwy z ich przeznaczeniem.

8.21. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient może złożyć reklamację, podając opis wady i preferowane rozwiązanie problemu.

8.22. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Robertozon zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz lub badań czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

8.23. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Robertozon zobowiązuje się do wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad lub naprawy w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klientowi zostanie zaoferowany wybór innego Towaru lub zwrot pieniędzy.

8.24. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opisem przyczyn odrzucenia reklamacji.

8.25. Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Robertozon w sprawie reklamacji, które będzie rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania odwołania.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Robertozon Robert Brychcy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Robertozon Robert Brychcy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Robertozon Robert Brychcy ul. Ligonia 4, 43-254 Krzyżowice; Tel: 508-135-568 lub email: biuro@robertozon.pl.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Robertozon Robert Brychcy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Robertozon Robert Brychcy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

10.4 Klienci mają możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów, np. poprzez system Online Dispute Resolution (ODR) dostępny na stronie ec.europa.eu/consumers/odr.

 

10.5 Sklep Internetowy Robertozon prowadzi aktywność na różnych platformach mediów społecznościowych. Zachęcamy do pozytywnego i konstruktywnego uczestnictwa na naszych stronach mediów społecznościowych, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących zasad i norm społecznych.

 

 

XI. Ochrona danych osobowych

11.1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego Robertozon jest Robert Brychcy, ul. Ligonia 4, 43-254 Krzyżowice.

11.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży, obsługi zamówień, działań marketingowych (jeśli Klient wyraził zgodę), oraz innych celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i obsługą klienta.

11.3. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

11.4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym o odbiorcach danych, czasie ich przechowywania, prawach podmiotu danych oraz sposobie wykonywania tych praw, zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

11.5. Przez dokonanie zakupu w sklepie internetowym Robertozon, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych, Robertozon Robert Brychcy, do celów związanych z realizacją zamówienia oraz dla celów wewnętrznych firmy, w tym analiz rynkowych, statystyk i celów marketingowych, o ile wyraził na to osobną zgodę.

 

11.6 W przypadku przetwarzania danych osobowych poza granicami Unii Europejskiej, Sklep stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa zgodnie z wymogami RODO oraz lokalnymi przepisami o ochronie danych.

 

 

11.7. Sklep Internetowy Robertozon zobowiązuje się do monitorowania i ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach swojej działalności. W przypadku wykrycia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, takiego jak nieuprawniony dostęp do danych lub ich wyciek, Sklep niezwłocznie podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie potencjalnego ryzyka dla osób, których dane dotyczą.

11.8. Zgodnie z wymogami RODO, w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych, które może stanowić wysokie ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich organów nadzorczych. Ponadto, w sytuacji, gdy naruszenie może mieć niekorzystny wpływ na ochronę danych osobowych lub prywatność klientów, Sklep zobowiązuje się również do poinformowania tych osób o zaistniałym naruszeniu w możliwie najkrótszym czasie.

11.9. Sklep podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapobieganie naruszeniom bezpieczeństwa danych. W przypadku wystąpienia naruszenia, Sklep dokłada wszelkich starań, aby jego skutki zostały szybko usunięte, a ryzyko powtórzenia się naruszenia - zminimalizowane.

11.10 Wszelkie informacje dotyczące naruszenia bezpieczeństwa danych będą komunikowane klientom w jasny i zrozumiały sposób. Sklep dostarczy informacji o charakterze naruszenia, potencjalnych skutkach, podjętych lub rekomendowanych środkach zaradczych, a także punkcie kontaktowym, gdzie klienci mogą uzyskać więcej informacji.